Universitas Muhammadiyah Jakarta

DKI Jakarta

Administrator

  • Zulfikar Ramadhan
    Dosen
    zulfikar.febumj@gmail.com
  • Dr. M Riduan Karim, S.E., M.M
    Dosen
    mriduankarim@yahoo.com